Brække eiendom 2023

Bærekraftsprogram

Om Brække Eiendom

Brække Eiendom forvalter 30 eiendommer med et samlet areal på 180 000 kvm. Eiendommene er lokalisert over i Drammen og Vestfold- og Telemarkfylke. Brække Eiendom har som formål å forvalte eiendom, samt virksomhet som naturlig har sammenheng med dett».

Selskapet forvalter investeringer i eiendom både som konsernets egen kapital og fremmedkapital. Brække Eiendom ble registrert i 2010. Selskapet eies av Brække Holding.

Selskapet har i dag 13 ansatte, samt et arbeidene styremedlem.

Brække Eiendom ambisjoner om vekst.

Bærekraft. Policy og Strategier

Policy

Brække Eiendom er en kommersiell virksomhet som skal skape verdier for sine eiere. Men vår økonomiske suksess skal skapes på en måte som er positivt for samfunnet og vårt felles miljø. Derfor skal hensynet til bærekraft være en del av virksomhetens fundament.

Vi har formulert følgende policy:

Brække Eiendom skal:

 1. Være kjent som et dyktig selskap innen bærekraft
 2. Ha en løpende dialog med virksomhetens interessenter for å forsikre seg om at arbeidet med bærekraft er relevant og viktig
 3. Sikre at alle lover og forskrifter etterleves
 4. Vise åpenhet om arbeidet med bærekraft
 5. Ha som mål at arbeidet med bærekraft omfatter hele virksomheten og påse at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap om bærekraft
 6. Gjøre bærekraftarbeidet til en del av ledelses- og styringssystemet
 7. Overvåke og registrere viktige aktiviteter av betydning for bærekraftarbeidet
 8. Forbedre arbeidet med bærekraft kontinuerlig, både prestasjoner og arbeidsmetoder 2023
 9. Gjennom arbeidet med bærekraft sikre og styrke sitt gode omdømme og gjennom det bidra til verdiskapning og redusert finansiell risiko
 10. Ha en bærekraftig drift og verdibevarende vedlikehold av sine eiendommer
 11. Arbeide systematisk og langsiktig for å redusere klimautslip
 12. Utnytte planetens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt
 13. I størst mulig grad bruke fornybare energikilder og råvarer

Aspekt – Satsingsområder

Brække Eiendom har valgt følgende 7 satsingsområder for sitt bærekraftarbeid:

 • Energi
 • Klimagasser
 • Avfall
 • Vann
 • Arbeidsmarkedskriminalitet
 • Verdibevarende drift- og vedlikehold
 • Samfunnsansvar

Satsingsområder. Begrunnelse og hovedgrep

Energi

Bruk av energi belaster miljøet i form av råvareuttak, naturinngrep og utslipp. Energi er ikke minst en kostbar ressurs.
Brække Eiendom ser det som en viktig oppgave å arbeide systematisk for å redusere energiforbruket i sine bygg.

Vi legger vekt på å følge opp energiforbruket systematisk og gjennomføre tiltak innen forvaltning, drift og vedlikehold som reduserer forbruket. Vi vil arbeide for å gjennomføre energieffektive løsninger ved nybygging og rehabilitering.
Brække Eiendom skal fremme bruken av fornybare energikilder.

Klimagasser

Klimaendringer er vår største miljøutfordring. Bygg – og eiendomssektoren har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. Klimagassutslippene fra bygg- og eiendomssektoren kommer ikke bare fra energibruk til drift av bygg, men også fra energibruk på byggeplasser, transport og produksjon av byggevarer. I et livsløpsperspektiv er klimafotavtrykket til bygg- og eiendomssektoren vesentlig i samfunnets klimaregnskap.

Brække Eiendom ønsker i denne sammenheng å utgjøre en positiv forskjell. Vi ønsker å bygge og drifte våre eiendommer med minst mulig fotavtrykk.

Avfall

Avfall kan gi skader på mennesker og miljø. Brække Eiendom jobber for å utnytte ressursene som finnes i avfallet best mulig. Vi ønsker også å bidra til at nytt avfall ikke oppstår. Vi arbeider for en god utnyttelse av avfallet med så små
skadevirkninger som mulig.

Vi ser på avfall som en ressurs, og noe som kan brukes til noe videre. Brække Eiendom legger til rette for god avfallshåndtering i våre bygg. Vi følger opp avfallsmengdene og gjennomfører tiltak.

Vann

Vannforbruket vårt påvirker miljøet. Redusert vannforbruk gir miljøgevinst fordi vi sparer kjemikalier og strøm for rensing både av drikkevann og avløpsvann. Lavere vannforbruk gir lavere kostnader for vann- og avløpstjenester.
Brække Eiendom har som mål å følge opp vannforbruket i sine bygg og gjennomføre tiltak for å redusere unødvendig vannforbruk.

Arbeidsmarkedskriminalitet

Byggenæringen har betydelige utfordringer knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet og useriøse aktører. Brække Eiendom ønsker å bidra til en god etisk standard i bransjen. Vi jobber derfor systematisk for å etterleve alle lover og forskrifter og å være en god rollemodell for andre.

Brække Eiendom har utarbeidet egne etiske retningslinjer. Alle i Brække Eiendom er pålagt å leve opp til våre retningslinjer. Det er også etablert egne varslingsrutiner som skal brukes dersom det er brudd på lover, forskrifter og etiske retningslinjer.

Vi arbeider også systematisk for valg av seriøse bedrifter som leverandører og samarbeidspartnere. Målet er å hindre at useriøse aktører kommer inn i leveransekjedene.

Verdibevarende drift- og vedlikehold

Det ligger store verdier i våre eiendommer. Gjennom normal bruk og naturlig elde vil eiendommene forringes. Brække Eiendom ønsker gjennom god drift og langsiktig vedlikehold for å ta vare på de verdiene våre eiendommer representerer. Vi arbeider i et livsløpsperspektiv der gode prinsipper for bærekraft skal legges til grunn.

Vi skal sikre at drifts- og vedlikeholdsarbeidet har tilfredsstillende kapasitet og kompetanse. Organisering av arbeidet skal ha tydelige roller og avklarte ansvars- og oppgavefordelinger. Gjennom bruk av profesjonelle FDV-systemer skal vi sikre planmessighet og systematikk i arbeidet.

Samfunnsansvar

Vi tar sikte på å være en god nabo der vi er etablert som selskap. Våre forretningsmål kan ikke nås uten at vi handler i forståelse med det samfunnet vi er en del av. Vi ønsker å være en entusiastisk bidragsyter til lokalsamfunnenes trivsel og utvikling. Vi kan støtte prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape gode tilbud
til våre lokalsamfunn.

Bilde av ansatt, Brække Eiendom, Jan-Eirik Berntsen
Spørsmål til vårt bærekraftsprogram

Jan-Eirik Berntsen

Administrerende direktør jan-eirik@brekke-eiendom.no 91769680