Personvernerklæring

Personvernerklæring for Brække Eiendom AS

Brække Eiendom er opptatt av å verne om personopplysningenes konfidensialitet og tilgjengelighet. Behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Behandlingsansvarlig

Brække Eiendom er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernserklæringen.

Ansvaret for behandling av personopplysninger som utføres av eller for Brække Eiendom, tilligger daglige leder.

Vår behandling av personopplysninger

Brække Eiendom behandler personopplysninger på følgende områder:

Daglig drift

Vi samler inn og bruker personopplysninger om ansatte, kontaktpersoner hos leietakere og leverandører for drift av IT-systemer, fakturering og kommunikasjon. Personopplysningene som samles inn er navn, telefonnummer, e-post og selskapstilhørighet. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger, følger av en avtale med den registrerte eller at vi har en berettiget interesse som er konkret og relevant for vår virksomhet.

Sikring av eiendom og verdier

I forbindelse med sikring av eiendom og verdier, samles det inn personopplysninger om ansatte hos leietakere og andre som arbeider i eller besøker byggene. Vi samler inn navn, telefonnummer og firmatilhørighet i forbindelse med besøksregistrering, videomateriale i forbindelse med videoovervåking og navn, eventuell firmatilhørighet og passeringstidspunkt i forbindelse med adgangskontroll. Det rettslige grunnlaget for å samle inn personopplysningene er en konkret og relevant interesse i å sikre våre bygg og verdier.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

Kontaktinformasjon knyttet til kontaktpersoner hos leietakere og leverandører vil oppdateres ved endringer og slettes når det ikke lenger er relevant.

Opptak fra videoovervåking slettes etter syv dager, med mindre det foreligger konkrete grunner til å anta at det vil være nødvendig å oppbevare opptak for en lengre periode.

Logger fra adgangskontrollsystemene slettes innen 90 dager.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre det foreligger samtykke, eller annet rettslig grunnlag.

Bruk av databehandlere

Brække Eiendom inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Brække Eiendom lagres på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert egnede sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet og tilgjengelighet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har konkret og relevant behov for slik tilgang i forbindelse med utøvelse av sin stilling. Vi gir opplæring til ansatte og informasjon til tredjeparter for å fremme bevissthet om våre rutiner for personvern.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Videre har du på visse vilkår rett til begrensning av behandlingen og til å protestere. I tillegg har du rett til dataportabilitet.

Samtykke til behandling av personopplysninger kan når somhelst trekkes tilbake, med den følge av Brække Eiendom sletter personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i samtykket.

Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål, innsigelser eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@brække-eiendom.no.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, har du rett til å klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettside, tjueen dager før iverksettelse.

Cookies

Vi benytter ikke Cookies på vår nettside.